Personlig utveckling

Detta är en kurs som riktar sig till alla människor oavsett tidigare bakgrund och organisatorisk tillhörighet. Kursen har som mål att ge deltagarna en bättre självinsikt och ett bättre självförtroende samt att ge en bättre förståelse för andra människors åsikter, reaktioner och beteenden mm. Kursen påvisar också hur gruppen påverkas på ett positivt sätt då deltagarna får en bättre insikt i grupprocesser och effektiva samarbetsmetoder. S k feedback och rak kommunikation är centrala delar av kursinnehållet.

Kursen grundar sig på inlärning genom egna upplevelser. Ett lyckat resultat beror av elevernas engagerade medverkan i övningar, processgenomgångar och därpå följande korta lektionspass. Det är viktigt och nödvändigt att deltagarna prövar nya beteenden och förstår hur de påverkar gruppen. Efter övningarna diskuterar de igenom vad som hänt i gruppen, vad de lärt sig och hur de nya kunskaperna kan användas i praktiskt arbete. Deltagarna kommer då att få en större förståelse för hur de kan tillämpa sina kunskaper i vardagslivet och det är av stor betydelse att de ser kopplingen mellan kursens innehåll och deras eget arbete.

Kursen genomförs normalt under tre dagar med kvällsarbete dag ett och två. Den måste genomföras i sin helhet och med närvaro hela tiden för att deltagarna skall uppnå de uppsatta målen. Kursen genomförs med fördel som internat där kursdeltagarna erbjuds möjlighet till övernattning. Kursen leds av våra erfarna handledare och den organiseras som regel i grupper om 8-12 deltagare.

Denna kurs är att betrakta som en "grundkurs" inom IDEAL- konceptet och är därför att rekommendera  som en grundläggande byggkloss i de flesta kombinationer av utbildningar.