Krisledningsplan

Krisstödsåtgärder som exempelvis avlastningssamtal och debriefing mm behöver ledas och ingå i ett större organisatoriskt koncept för att utveckla optimal effekt. När krisen väl slår till är det för sent att börja planera. Krishantering i alla dess former bör därför integreras i ett företags eller en organisations arbetsmiljötänkande. En fastställd krishanteringsplan skall göras känd och förankras i organisationen genom utbildningsinsatser.

I företag med fler än 50 anställda finns en skyldighet att planera, ordna och följa upp hur första hjälpen och krisstöd fungerar utifrån riskbedömning för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Detta regleras i "Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd", AFS 1999:7. Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Målgruppen för denna utbildning är i första hand chefer och arbetsledare som har i uppgift att leda krishantering samt att upprätta krisledningsplaner för sitt företag. Vi anpassar utbildningen efter lokala förutsättningar.

Kurserna genomförs normalt under 2 dagar med kvällsarbete dag ett och med en uppföljningsdag vid ett senare tillfälle. Kursen måste genomföras i sin helhet och med närvaro hela tiden för att deltagaren skall uppnå de uppsatta målen. Därför är det inte möjligt att utföra annat arbete under kursens gång. Kursen leds av våra erfarna handledare och den organiseras som regel i grupper om 8-12  deltagare.