Lagutveckling

I dagens slimmade arbetsorganisationer där det sparas in på support och servicefunktioner i förtagen är det desto viktigare att ha ett fungerande arbetslag. Ett sätt att skapa detta kan vara att använda sig av s k "lagutveckling".

Genomför man en väl genomtänkt lagutveckling kan man på ett mycket kostnadseffektivt sätt säkerställa att arbetslagen arbetar effektivt och att de uppnår sina mål. Man säkerställer också att gruppen hanterar eventuella meningsskiljaktigheter och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Som företagsledare eller chef är det viktigt att man känner sitt eller sina arbetslag och kan föra en öppen dialog i de flesta frågor. Detta leder till att personalen känner sig delaktig i det som händer i företaget och får därmed också en ökad förståelse för de beslut som fattas. Deltar chefen i själv i lagutvecklingen får han eller hon en större inblick i personalens arbete vilket gör det lättare att i framtiden veta hur man på bästa sätt kan stötta medarbetarna.

Våra erfarna handledare hjälper er att genomföra lagutvecklingar på er arbetsplats. Vi kan hjälpa till med både planering och genomförande av lagutvecklingen.