Personlig utveckling och ledarskap

Personlig utveckling och ledarskap utgör den första och mest grundläggande stöttepelaren inom IDEAL- konceptet.

Kursen "Personlig utveckling" är att betrakta som en utbildning som alla, oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter, kan gå. Vi betraktar den som en grundkurs för våra andra delkurser inom IDEAL- konceptet. Kursen har som mål att ge deltarna en bättre självinsikt och ett bättre självförtroende samt att ge en bättre förståelse för andra människors åsikter, reaktioner och beteenden mm.
Eftersträvnadsvärt är att alla börjar med kursen "Personlig utveckling" för att sedan bygga på med de delkurser som bäst fyller de behov som respektive individ har.

Kursen "Ledarskapsutveckling" riktar sig främst till blivande chefer och personer i arbetsledande befattningar. Kursen lämpar sig även för personer i olika nyckelbefattningar som utövar någon form av ledarskap i exempelvis förhandlingar, kundkontakter mm. Kursen tar avstamp i ledarskapets histoiska utveckling och avhandlar därefter på ett ingående sätt de vetenskapligt beprövade teorier och principer som gäller för ett väl utvecklat ledarskap. Kursinnehållet spänner över allt ifrån ledarroller och beslutsfattning till mänskligt beteende och arbetsmotivation. 

"Praktisk pedagogik" ger kursdeltagarna goda praktiska pedagogiska kunskaper i att planera och genomföra presentationer, demonstrationer och utbildningar. Den ger teoretiska baskunskaper om exempelvis inlärning, utbildningsprinciper, metoder mm samt praktiska erfarenheter om hur man förbereder och genomför en utbildning.

Kursen "Chefsutveckling" riktar sig främst till personer som har eller som står i begrepp att få chefsansvar. Kursen sätter i första hand fokus på chefen och dennes ledning, planering, samordning och kommunikation men behandlar även processer och modeller för bedömanden, personalsamtal mm. Utbildningen kan vara lämplig som en påbyggnadsutbildning efter genomgången kurs i ledarskapsutvecklnig.  

"Chefskurs" är en skräddarsydd fördjupningskurs för etablerade chefer. Den kan vara en fortsättning efter genomgången chefsutvecklingskurs, men den kan också betraktas som helt fristående från övriga kursutbudet. Kursens innehåll, upplägg och längd mm är inte fastställt i förväg utan skräddarsys helt och hållet efter deltagarnas behov. Exempel på innehåll kan vara mediaträning, kommunikation, retorik, konflikthantering mm.

Kurser 

  • Personlig utveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Praktisk Pedagogik
  • Chefsutveckling
  • Chefskurs