Kris- och stresshantering

Kris- och stresshantering utgör den andra stöttepelaren inom IDEAL- konceptet.

Kursen "Fortsättningskurs kamratstöd" är en fördjupning av vår grundläggande kurs "Utbildning i kamratstöd" och riktar sig främst till arbetsledare och chefer. Denna utbildning fokuserar i större grad på ökade kunskaper om psykiska reaktioner och samtalsteknik och den ger kursdeltagaren goda kunskaper i hur man med ganska enkla medel kan ge omedelbar hjälp till personer i sin närhet som har drabbats av svåra påfrestningar. Utbildningen grundar sig bl a på en väl beprövad modell som visat sig vara mycket effektiv.

"Utbildning i avlastningssamtal" riktar sig i första hand till chefer och arbetsledare inom vissa yrkeskategorier, exempelvis akutsjukvård, räddningstjänst m fl, som i sin profession ofta möter människor i den egna organisationen som haft traumatiska upplevelser. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och ger deltagaren den specialistutbildning som krävs för att hålla dessa samtal.

I arbetslivet drabbas allt fler personer av stressrelaterad ohälsa. För att undvika och förebygga att man själv och personalen hamnar i sjukskrivning eller annan ohälsa erbjuder vi ett kursalternativ "Utbildning i egen stresshantering". Utbildning i  stresshantering har som teoretisk utgångspunkt den kognitiva teorin.

Kurser:

  • Utbildning i kamratstöd
  • Forsättningskurs kamratstöd
  • Utbildning i  egen stresshantering
  • Utbildning i avlastningssamtal