Grundkurs konflikthantering

Detta är en kurs som riktar sig till alla kategorier av människor, såväl arbetstagare, arbetsgivare och arbetsledare.
Kursen har som mål att ge deltagaren en grundläggande förståelse för hur konflikter uppkommer, hur de kan hanteras och hur de t o m kan vändas till något positivt istället. Kursen påvisar hur kursdeltagarna kan lära sig att undvika konflikter i framtiden och ändå få sina behov tillfredsställda, genom att ändra sitt beteende och sträva efter samförstånd. Även aspekter på kommunikation i konfliktsituationer behandlas.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör deltagaren tidigare ha genomgått kursen "Personlig utveckling".

Kursen grundar sig till stor del på inlärning genom egna upplevelser. För att uppnå ett lyckat resultat fordras att deltagarna medverkar engagerat och aktivt i övningar, processgenomgångar och därpå följande korta teoripass.

Kursen genomförs normalt under två dagar med kvällsarbete dag ett. Kursen kräver närvaro hela tiden för att deltagarna skall uppnå de uppsatta kursmålen. Inget annat arbete kan förväntas utföras under kurstiden. Kursen leds av våra erfarna handledare och den organiseras som regel i grupper om 8-12 deltagare.