UGL

Kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) introducerades och utvecklades i början av 1980-talet av Försvarsmakten och används än idag som en grundläggande ledarskapskurs vid försvarets officershögskolor. Den har också använts under många år inom näringsliv och offentlig sektor och är nu den mest kända ledarskapskursen i landet. Kursen bygger på vetenskapligt prövade teorier om ledarskap och gruppers utveckling.

Det övergripande målet för kursen är att göra deltagarna effektivare som ledare, utbildare och gruppmedlemmar. Detta kan ske genom att deltagarna får erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för deras roll i dessa, d v s:

  • kunna se och hantera konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • kunna ta och ge effektiv feedback
  • kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Regler för UGL-kurs

Kursen får endast genomföras med nedanstående förutsättningar:

1. Den leds av två särskilt utbildade och godkända handledare
2. Den genomförs i en grupp om lägst åtta och högst tolv deltagare
3. Den genomförs mot fastställt mål enligt fastställt program, sammanhängande under fem dagar

UGL kan upplevas som en krävande kurs varför deltagaren bör vara utvilad och i god balans inför kursstart. UGL är en utbildning och kan inte användas för att lösa en personlig krissituation.